Yazı İşleri Müdürlüğü

Birim Müdürü

Fikret BODUR

Telefon  Numarası

0252 572 59 00

0252 572 54 75

 Dahili: 401

Faks Numarası

0252 572 5013

 

e-posta

fikret.bodur@yatagan.bel.tr

Adres

Yatağan Belediye Hizmet Binası

 

(1) Müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları; evrak akışının sağlanması, meclis ve encümen kararlarının sekreterya işlemleri, nikah akitlerinin yapılması, kurum arşivi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesidir.

  1. 5393 Sayılı Kanununun Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar. Meclis toplantı günlerinin ve gündem maddelerinin süresi içerisinde uygun araçlarla ilan edilmesini sağlar. Meclis toplantı tutanaklarını tutar, toplantıları kayda alır/aldırır, kayıtların kaset çözümlemesini yapar ve arşivler. Meclis kararlarının alınmasına müteakip birer nüshasını ilgili birimlere gönderir ve birer nüshasını arşivler. Ayrıca meclis kararlarının yayınlanmasını sağlar.
  2. 5393 Sayılı Kanununun 33. maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından Yazı İşleri Müdürü Encümen üyesi olarak görevlendirilmesi halinde, üye olarak toplantılara katılır. Yazı İşleri Müdürü ve görevlendirdiği personeller aracılığı ile encümen işlemlerinin sekreterya işlemlerini yapar. Alınan encümen kararlarının birer nüshasını ilgili birime göndererek ayrıca kararların birer nüshasının arşivlenmesini sağlar.
  3. Belediyeye kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden gelen tüm evrakların konularına göre ayırt edilmesi, kayda alınması ve koordinasyon işlemlerini sağlar. Belediyemizce cevaplanması gereken evrakların kurye veya posta yoluyla ilgililere ulaştırılması işlemlerini yürütür.
  4.  5393 sayılı Kanun ve Medeni Kanunla Belediye Başkanına verilen resmi nikah akit işlemlerinin, Belediye Başkanının görevlendireceği evlendirme memuru sorumluluğunda Müdürlüğümüz tarafından yürütülür.
  5. Birim Arşivlerinden kurum arşivine devri yapılan arşivlik malzeme niteliği taşıyan materyallerin, yatağan Belediyesi Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri gereğince teslim, saklama, kullandırma ve imha süreçlerinin takip edilmesini sağlar. 

(2) Yazı İşleri Müdürlüğü, sayılan bu görevlerini 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, yürürlükteki diğer ilgili kanun ve yönetmelikler ile Müdürlük Yönetmeliği çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

(3) Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca, kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuatla  verilen görevlerini gereken özen ve dikkatle yapmak ve yürütmekle sorumludur.