YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

             Mülkiyeti Belediyemize ait Turgut  Mahallesi, Menteşe Sokak, Numara: 13Yatağan / MUĞLA adresinde bulunan 224/18-224/20-224/21parsel  numaralı 781,72 m2 miktarlı taşınmazlardaki 300,00 m2 işyerinin  aylık KDV Hariç  5.500,00  TL muhammen bedelle, 15.06.2020 -15.06.2030  tarihleri arasında 10  yıl  süreyle, 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. maddesi  gereği Belediye Meclis Toplantı Salonunda 01.06.2020  Pazartesi günü saat 14.00 de ;

              Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile  ihale edilerek kiraya verilecektir.                

      İhaleye katılmak isteyenlerin % 3 tutarında geçici teminatlarını ihale saatinden önce belediye veznesine yatırmaları  gerekmektedir.

      İhale ile ilgili şartname her gün  mesai saatleri  dahilinde  Yazı İşleri Müdürlüğünden görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.