İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kamulaştırma Şube Müdürlüğünden Duyurulur.

18.08.2023


2863 Sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (f) bendi ile bu bende dayanılarak hazırlanan ve 22.05.2010 gün, 27588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Sit Alanlarında Kalan " hükümleri Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında Bakanlığımızca hazırlanan 2023 Yılı Trampa Programına ilişkin Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/08/2023 tarih ve E-4083549 sayılı ilgi yazı ekte gönderilmektedir.

 

Söz konusu ekli yazının ikinci paragrafında, 2023 Yılı Trampa Programında yer alan sit alanlarının, anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin (1),(2),(3),(4) fıkralarında belirtilen usul ve esaslara göre ilan edilmesi, bildirilmektedir.

 

Yönetmeliğin 5 inci maddesi 1 inci fıkrasında "Hangi sit alanlarında trampa işleminin programa alınacağı, yapılan başvurular göz önünde tutularak Bakanlık tarafından belirlenir." Hükmü yer almaktadır.

 

Yönetmeliğin 5 inci maddesi 2 inci fıkrasında ilanın nasıl yapılacağı şöyle belirtilmiştir;

"Programa alınan sit alanı; büyükşehir belediyeleri sınırları içindeki ilçelerde veya diğer illerin merkez ilçelerinde kalıyorsa Valilikçe, diğer ilçelerin sınırları içinde kalıyorsa Kaymakamlıkça otuz gün süre ile ilan tahtasına asılarak ve gerekiyorsa belediye hoparlörüyle en az iki gün aralıklarla üç kez duyurularak, ayrıca Valilik, Kaymakamlık ve Belediyelerin internet sitelerinde duyurularak ilan edilir."

 

Yönetmeliğin 5 inci maddesi 4 inci fıkrasında ise,

"İlk ilan tarihinden itibaren altmış gün içinde, o yılki trampa programından yararlanmak isteyen malikler tarafından, Bakanlığa iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunulur." hükmü yer almaktadır. İlgi yazı ekinde yer alan 2023 Yılı Trampa Programı kapsamında, İlimizde trampa programına alınan sit alanları ;

 

-Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,

-Datça İlçesi, İskele Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,

-Köyceğiz İlçesi, Çandır Mahallesi, Kaunos Antik Kenti 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,

-Milas İlçesi, Kısırlar Mahallesi, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı,

-Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi, Stratonikeia Antik Kenti, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı, olarak belirlenmiştir.   

 İlan Olunur.