İNÖNÜ PARKI İHALESİ


İhale Tarihi: 02.05.2023 14:00
İhale Yeri: YATAĞAN BELEDİYE TOPLANTI SALONU

Devam Ediyor                                                       YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                                                                                            

 

  Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk (Yeni)  Mahallesi, 220.  Sokak Numara:4 adresinde,70 ada 1 parselde bulunan İnönü Parkı içerisindeki 89 m²  Kapalı  Alan ve 2300 m² Açık Alan 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile park işletmesi olarak, yer tesliminden itibaren 10  yıl (120  ay) süreyle aylık KDV hariç 850,00 TL  muhammen bedelle 02.05.2023  Salı günü saat 14.00’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, kira ihalesi yapılacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.10.04.2023PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU