PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

03.07.2023 14:00

Sonuçlandı

03.07.2023 14:00

TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı ihale tarihi yazılı bulunan 1 adet mesken  vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı DİK’in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 03.07.2023 Pazartesi  günü saat 14.00 de  Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

SIRA NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

ADA/ PARSEL NO

KAT NO

NİTELİĞİ

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO

AÇIKLAMA

BRÜT (m²)


 
MUAMMEN
BEDEL

(TL)

% 3 GEÇİCİ

TEMİNAT

(TL)

İhalenin Tarihi

İhalenin

Saati

1

MUĞLA

YATAĞAN

Konak

282/44

4.Kat

MESKEN

6

16 m² deposu vardır. Bina Kullanılmıştır.

137,00

950.000,00

28.500,00

03.07.2023

14.00

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacaktır).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet  ilan  olunur. 05.06.2023