PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 2 ADET

10.07.2023 14:30 -14:40

Sonuçlandı

10.07.2023 14:30 -14:40

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 2 ADET

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Mesken Mahallesi, Arıkbaşı Mevkii, 169  ada 29 parselde kayıtlı bulunan 6.271,20 m² yüzölçümlü arazi vasıflı  taşınmaz yer tesliminden  itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle yıllık  KDV Hariç 4.000,00  TL muhammen bedelle 10.07.2023 Pazartesi günü saat 14.30’da,

 

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait, Nebiköy  Mahallesi, 133  ada 1 parselde kayıtlı bulunan 33.022,45 m² yüzölçümlü arazi vasıflı  taşınmaz yer tesliminden  itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle yıllık KDV Hariç 13.500,00  TL muhammen bedelle 10.07.2023 Pazartesi günü saat 14.40’da,

 

Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, ihale edilerek kiraya verilecektir.

 

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak)

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.