PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALELERİ

31.07.2023 14:00 - 14:20

Sonuçlandı

31.07.2023 14:00 - 14:20

TAŞINMAZ KİRA VE SATIŞ İHALELERİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize, ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı ihale tarihi yazılı bulunan arazi (tarla) vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı DİK’in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 31.07.2023 Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

 

S.No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M2)

Niteliği

Muhammen Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat (%3)TL

İhale Tarihi

İhale saati

1-

BOZÜYÜK

147

2

8.674,11

Tarla

1.996.000,00

59.880,00

31.07.2023

14.00

 

 

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait, Turgut Mahallesi, 220 ada 2 parsel Çarşı içi Meydan No:1/A‘da bulunan İşyeri vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle Aylık KDV Hariç 750,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 31.07.2023 Pazartesi günü saat 14.10’da Belediye Toplantı Salonunda kiraya verilecektir.  

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeni Mahallede bulunan Ahmet Necati Özdemir Parkı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle Aylık KDV Hariç 1.250,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 31.07.2023 Pazartesi günü saat 14.20’de Belediye Toplantı Salonunda, kiraya verilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.