PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

İŞYERİ KİRA İHALELERİ

07.08.2023 14:00- 14:10

Sonuçlandı

07.08.2023 14:00- 14:10

İŞYERİ KİRA İHALELERİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, Turgut Mahallesi, Çarşı İçi Meydan No:2/B de bulunan İşyeri vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle Aylık KDV Hariç 600,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 07.08.2023 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda kiraya verilecektir.  

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait, Yeni Mahalle 715.Sokak No:3 adresindeki 15 Temmuz Şehit ve Gaziler Parkında bulunan 20 m2 Büfe ve önündeki 250 m2 Açık Alanlı Park İşletmesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle Aylık KDV Hariç 500,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 07.08.2023 Pazartesi günü saat 14.10’de Belediye Toplantı Salonunda, kiraya verilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.