PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 2 ADET

14.08.2023 14:00- 14:10

Sonuçlandı

14.08.2023 14:00- 14:10

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 2 ADET

Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Mahalle, 623 ada 3 parselde bulunan 6.888,42 m2 yüzölçümlü arazi vasıflı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle Yıllık KDV Hariç 2.800,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 14.08.2023 Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda kiraya verilecektir.  

  Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 165.Sokak, No:3/D adresinde tapunun Konak 208 ada 1 parselinde kayıtlı boş durumda bulunan işyeri (manav) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle Aylık KDV Hariç 1.825,00 TL muhammen bedel ile ihale edilerek 14.08.2023 Pazartesi günü saat 14.10’de Belediye Toplantı Salonunda, kiraya verilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.