PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 3 ADET

21.08.2023 14:00- 14:20

Sonuçlandı

21.08.2023 14:00- 14:20

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 3 ADET

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

         Mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, 158 Sokak, No:16  adresinde bulunan  işyeri , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle,  Aylık KDV Hariç 1.350,00  TL muhammen bedel ile ihale edilerek 21.08.2023 Pazartesi günü saat 14.00’de ,

         Yine,  Mülkiyeti Belediyemize ait Akyol Mahallesi, 51. Sokak, Taş Döküm Mevkii 3 No.lu Tüp Deposu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle, Aylık KDV Hariç 1.290,00  TL muhammen bedel ile ihale edilerek 21.08.2023 Pazartesi günü saat 14.10’da ,

         Yine, Mülkiyeti Belediyemize ait Bozüyük Mahallesi, 185 ada 5 parselde bulunan taşınmazın park işletmesi olarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile yer tesliminden itibaren 10 yıl (120 ay) süreyle, Aylık KDV Hariç 1.500,00  TL muhammen bedel ile ihale edilerek 21.08.2023 Pazartesi günü saat 14.20’de, ihale edilerek Belediye Toplantı Salonunda kiraya verilecektir.

          İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekaleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

         İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Keyfiyet ilan olunur.