PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

MANAV İŞYERİ KİRA İHALESİ

25.09.2023 14:00

Sonuçlandı

25.09.2023 14:00

MANAV İŞYERİ KİRA İHALESİ

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet  Mahallesi, 165 Sokak Numara: 3/H adresinde   bulunan (manav) işyeri, yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle  aylık KDV Hariç 1.850,00 TL  muhammen bedelle 25.09.2023  Pazartesi günü saat 14.00’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.  

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.) Çarşamba pazarında manav işyeri  için  Manavcılık Faaliyetini   yürüttüğüne ilişkin Faaliyet belgesi. (Vergi Dairesinden,  Esnaf  Odasından veya  Ticaret Odasından  Alınacak belgelerden birinin sunulması  yeterlidir.)

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Keyfiyet ilan olunur.