PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

İŞYERİ KİRA İHALESİ

30.10.2023 14:00

Sonuçlandı

30.10.2023 14:00

İŞYERİ KİRA İHALESİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

               Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak  Mahallesi, 158  Sokak Numara: 16 /E adresinde, bulunan işyeri, yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle  aylık KDV Hariç 1.650,00 TL  muhammen bedelle  30.10.2023  Pazartesi günü saat 14.00’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.           

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.)

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

                       Keyfiyet ilan olunur.