PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

ZEYTİN ÜRÜNLERİ İHALESİ

16.11.2023 14:00

Sonuçlandı

16.11.2023 14:00

ZEYTİN ÜRÜNLERİ İHALESİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                  

1.Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda  mahallesi, mevkii, ada, parsel, yüzölçümü(m2), cinsi ve muhammen bedeli  yazılı zeytinlik alan içerisinde  bulunan 2023 yılı  zeytin ürünleri (zeytinler) ağacı başında   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Encümen huzurunda  Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Yatağan/MUĞLA  adresindeki  Belediye Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda  16.11.2023  tarihinde Perşembe günü saat 14:00 de başlayacak ihale sonucunda  ilanda belirtilen  sırasıyla  satışı yapılacaktır. 

Mahallenin Adı

Mevkii

Ada

Parsel

Yüz ölçümü (m2)

MÜLKİYET

MUHAMMEN BEDEL
TL KDV Hariç

GEÇİCİ
TEMİNAT

ESENKÖY

eren

222

1

4659

YATAĞAN BEL.

960

28,80

GÖKPINAR

köycivarı

142

21

4407

YATAĞAN BEL.

960

28,80

MESKEN

Arıkbaşı

169

29

6271,2

YATAĞAN BEL.

4.000

120,00

ŞAHİNLER

köyiçi

122

31

40

2882,83

738,49

YATAĞAN BEL.

4.800

144,00

ŞEREF

1-oluk belen
2-oluk belen
3-oluk belen
4-eren
5-eren

115

116

116

219

219

1
1
2
3
4

2374,83
92,62
3609,67
4758,87
4015,82

YATAĞAN BEL.

1.120

33,60

ŞEREF

kediler

182

7

6964,68

YATAĞAN BEL.

2.880

86,40

ŞEREF

bağcığız

200

37

7209,23

YATAĞAN BEL.

4.000

120,00

YENİ
KARAKUYU

1-SARIBAĞ
2-ÇOCUK PARKI İÇERİSİNDE
3-PAZAR YERİ İÇERİSİNDE

108

1

2571,74

YATAĞAN BEL.

9.600

288,00

ESKİHİSAR

1-ESKİ MUHTARIN EVİNİN KARŞISINDA YOLUN SOLUNDA BULUNAN
2-KASAP KARŞISINDA MİLAS KARAYOLU KENARINDA BULUNAN 
3-MAHALLE MUHTARLIK BİNASI  ÖNÜNDE BULUNAN
4-41 EVLER MEVKİİNDE BULUNAN

8000

YATAĞAN BEL.

4.000

120,00

ESKİHİSAR

5-109 ADA-5/6 PARSEL  MEVKİİNDE BULUNAN

109

5--6

12717,38

YATAĞAN BEL.

6.400

192,00

YEŞİLBAĞCILAR

TAŞKESİK /KÖYİÇİ

238

61

9065,67

AYDIN VAKIFLAR

4.800

144,00

ATATÜRK

TEK CAMİ YANI

916

22

831,37

YATAĞAN BEL

2.400

72,00

BOZÜYÜK

Hisar

160

5

70.546,14

YATAĞAN BEL.

17.600

528,00

TURGUT

Değirmen

153

153

37

46

364,73

218,57

YATAĞAN BEL.

1.600

48,00

2.İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Konak Mahallesi, 96 sokak No: 2 Belediye Hizmet Binası, Kat: 4 (Yazı İşleri Müdürlüğü), Yatağan  Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d. Yatağan Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce  onaylanmış belge,

4.İhaleye Sadece Yerli İstekliler Katılabilir.  

5. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 16.11.2023  Perşembe  günü saat 14:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak, istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.  Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde  2886 sayılı  Kanun Hükümleri uygulanır.

7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

8. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

9. Zeytin ürünlerinin  bedelleri karar tebliğinden itibaren 15 gün içinde    ödenecektir.   

10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup,  ürün satışlarında  Şartname hükümleri uygulanacaktır. İlan Olunur.