PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ İ KİRA İHALESİ 3 ADET

04.12.2023 14:00 -14:20

Sonuçlandı

04.12.2023 14:00 -14:20

TAŞINMAZ İ KİRA İHALESİ 3 ADET

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet Mahallesi, 165. Sokak Numara: 3/H adresinde bulunan (manav) işyeri, yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 1.850,00 TL muhammen bedelle 04.12.2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.       

             Yine mülkiyeti Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesinde 123 Sokak No.41’de bulunan Zübeyde Hanım Parkı içerisinde bulunan 22 m² kapalı alan, 2000 m² açık alanlı park işletmesi, yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 1.500,00 TL muhammen bedelle 04.12.2023 Pazartesi günü saat 14.10’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.

             Yine mülkiyeti Belediyemize ait Akgedik Mahallesi 124 ada 2 no.lu parsel ve 1801 Sokak No:3 adresinde bulunan kahvehane, yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 2.000,00 TL muhammen bedelle 04.12.2023 Pazartesi günü saat 14.20’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir

             İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.) Çarşamba pazarında manav işyeri için  Manavcılık Faaliyetini   yürüttüğüne ilişkin Faaliyet belgesi. (Vergi Dairesinden,  Esnaf Odasından veya Ticaret Odasından Alınacak belgelerden birinin sunulması yeterlidir.)

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

  Keyfiyet ilan olunur.