PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TÜP DEPOSU İHALE İLANI

04.12.2023 14:30

Sonuçlandı

04.12.2023 14:30

TÜP DEPOSU İHALE İLANI

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait Akyol Mahallesi, 51. Sokak, 5 No.lu Tüp Deposu,  yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle, Aylık KDV Hariç 1.350,00  TL muhammen bedel ile 04.12.2023  Pazartesi günü saat 14.30’da, Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 51/e  maddesine göre Pazarlık  Usulü ile, kiraya verilecektir.

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.