PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

İŞYERİ KİRA İHALESİ

27.11.2023 14:00

Sonuçlandı

27.11.2023 14:00

İŞYERİ KİRA İHALESİ

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Turgut Mahallesi, Çarşı içi Meydan Numara :44 adresinde, 212 ada 64 parselde kayıtlı bulunan işyeri, yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 650,00 TL muhammen bedelle 27.11.2023 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir.     

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak.)

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

       Keyfiyet ilan olunur.