PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

ALAŞAR MAH. ARAZİ KİRA İHALESİ

02.01.2024 14:00

Sonuçlandı

02.01.2024 14:00

ALAŞAR MAH. ARAZİ KİRA İHALESİ

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

             

                Mülkiyeti Belediyemize ait, Alaşar  Mahallesi, 193  ada 1 parselde kayıtlı bulunan 10.254,68  m² yüzölçümlü arazi vasıflı  taşınmaz yer tesliminden  itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle yıllık KDV Hariç 3.000,00  TL muhammen bedelle 02.01.2024  Salı  günü saat 14.00’de,  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, ihale edilerek kiraya verilecektir.  

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.