PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 7 ADET

08.01.2024 14:00

Sonuçlandı

08.01.2024 14:00

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 7 ADET

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

1.Yatağan Belediye Başkanlığının mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri, aylık tahmini kira bedeli ve geçici teminat bedelleri belirtilen  taşınmazlar  Konak Mahallesi 96. Sokak No:2 Yatağan/MUĞLA  adresindeki  Belediye Hizmet Binasında bulunan toplantı salonunda  ihale komisyonu (Encümen) huzurunda  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ilanda belirtilen  sırasıyla 08.01.2024   tarihinde Pazartesi günü saat 14:00de başlayacak ihale sonucunda kiraya verilecektir.

Sıra
No

Mahalle

Ada
 No

Parsel
No

Adres

Niteliği

Alanı
m2

Kira Süresi
Yıl

Aylık
Muhammen Bedel TL(KDV Hariç)

Geçi Teminat
 TL %3

1

Cumhuriyet (Yeni)

-

-

158 Sokak No:16/F

İşyeri

16

10

1.800,00

6.480,00

2

Cumhuriyet (Yeni)

211

7

Cumhuriyet Cad. No:36/E

İşyeri

16

10

4.200,00

15.120,00

3

Cumhuriyet (Yeni)

211

7

Cumhuriyet Cad. No:36/D

İşyeri

16

10

4.200,00

15.120,00

4

Cumhuriyet (Yeni)

211

7

Cumhuriyet Cad. No:36/C

İşyeri

16

10

4.200,00

15.120,00

5

Cumhuriyet (Yeni)

211

7

165 Sokak No:3/S

İşyeri/Balıkcı

24

5

2.400,00

4.320,00

6

Bozarmut

236

2

İsmet İnönü Cad. No:2/B

İşyeri/Market

24

5

1.400,00

2.520,00

7

Bozarmut

236

2

İsmet İnönü Cad. No:2/G

İşyeri

81,40

10

4.000,00

14.400,00

 

2.İhale dokümanı (Şartname ve ekleri) Konak Mahallesi, 96 sokak No: 2 Belediye Hizmet Binası, Kat: 4 (Yazı İşleri Müdürlüğü), Yatağan  Muğla adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Nitelik (faaliyet konusu) tanımı yapılan taşınmazlar için, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi  odasından ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesinin bulunmaması halinde ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi,

ç. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri.

b. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname,

c. Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b. Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c. İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç. İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d. Yatağan Belediyesi’ne vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünce  onaylanmış belge, 

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a. Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b. İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya Apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 08.01.2024  Pazartesi  günü saat 14:00’e kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak, istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

8. Kiralananın kira bedelleri aylık olarak  ödenecektir.  İlan Olunur

9. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.