PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

ARSA SATIŞ İHALESİ 4 ADET

15.01.2024 14:00- 14:30

Sonuçlandı

15.01.2024 14:00- 14:30

ARSA SATIŞ İHALESİ 4 ADET

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri ile muhammen (KDV Hariç) satış bedeli, geçici teminat miktarı ihale tarihi yazılı bulunan 4 adet arsa vasıflı taşınmaz, 2886 sayılı DİK’in 45’inci maddesine göre Açık Teklif Usulü (Açık Arttırma) ile ihale edilerek 15.01.2024  Pazartesi günü saat 14.00 den itibaren aşağıda ilanda yazılı sırası ile  Belediye Meclis Toplantı Salonunda satışı yapılacaktır.

S.No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Yüzölçümü (M²)

Niteliği

Muhammen Bedeli (KDV HARİÇ)

Geçici Teminat (%3)TL

İhale Tarihi

İhale saati

1

DERE

308

3

279,24

Arsa

950.000,00

28.500,00

15.01.2024

14.00

2

DERE

308

6

254,28

Arsa

875.000,00

26.250,00

15.01.2024

14.10

3

DERE

308

7

284,63

Arsa

970.000,00

29.100,00

15.01.2024

14.20

4

DERE

308

8

304,39

Arsa

1.050.000,00

31.500,00

15.01.2024

14.30

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden alınacaktır).

İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.