PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 5 ADET

04.03.2024 14:00 -14:40

Sonuçlandı

04.03.2024 14:00 -14:40

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 5 ADET

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Cumhuriyet   Mahallesi, 165 Sokak  Numara: 3/ R  adresinde ve tapunun 208 ada 1 parselinde  bulunan 24m²  balıkçı işyeri  yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 2.600,00 TL muhammen bedelle 04.03.2024   Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ,

             Yine  Mülkiyeti Belediyemize ait, Turgut  Mahallesi, Çarşı içi Meydan Numara:52  adresinde, tapunun 212 ada 64 parselinde bulunan 20 m² kasap işyeri   yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 600,00 TL muhammen bedelle 04.03.2024   Pazartesi günü saat 14.10’da  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK ’in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,

            Yine Mülkiyeti Belediyemize ait  Katrancı  Mahallesi, Katrancı Sokak Numara:141  adresinde kayıtlı bulunan 10m² berber işyeri yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 200,00 TL muhammen bedelle 04.03.2024  Pazartesi günü saat 14.20’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ,

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait Çakırlar  Mahallesi, Çakırlar Küme Evleri  Numara:2/A  adresinde Tapunun 259 ada 6 parselinde bulunan  12,80m² market işyeri  yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık  KDV hariç 250,00 TL  muhammen bedelle, 04.03.2024   Pazartesi günü saat 14.30’da, Numara 2/B de  bulunan 50,50m²  kahvehane vasıflı  taşınmaz  yer tesliminden itibaren 5 yıl  (60 ay) süreyle aylık KDV hariç  500,00 TL  muhammen bedelle 04.03.2024   Pazartesi günü saat 14.40’de  Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile  kira ihaleleri yapılacaktır

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.