PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALELERİ 2 ADET

25.03.2024 14:00 -14:10

Sonuçlandı

25.03.2024 14:00 -14:10

TAŞINMAZ KİRA İHALELERİ 2 ADET

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak  Mahallesi, 96  Sokak  Numara: 2/L  adresinde bulunan  büro işyeri  yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 400,00 TL muhammen bedelle 25.03.2024   Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ,

              Yine Mülkiyeti Belediyemize ait  Katrancı  Mahallesi, Katrancı Sokak Numara:241/B adresinde bulunan  kahvehane  işyeri yer tesliminden itibaren 5 yıl (60 ay) süreyle aylık KDV Hariç 1.000,00 TL muhammen bedelle 25.03.2024  Pazartesi günü saat 14.10’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, kira ihaleleri yapılacaktır

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak).

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.26.02.2024