PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TEKSTİL ATIKLARI İMTİYAZ HAKKI KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

25.03.2024 14:20

Sonuçlandı

25.03.2024 14:20

TEKSTİL ATIKLARI İMTİYAZ HAKKI KİRAYA VERİLMESİ İHALESİ

YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

          İşin Nevi: Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde bulunan tekstil atıklarının, kullanılmış kıyafet ve ayakkabıların toplanması taşınması ve ayrıştırılması işinin 36 ay süreyle kiraya verilmesi işi, Yatağan Belediyesi Encümeninde; 25/03/2024 Pazartesi günü saat 14:20’da 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Meclis Salonunda ihale edilecektir.

 

1-Muhammen Bedel Yıllık KDV hariç 80.124,00 TL, Geçici Teminatı tutarı 7.212,00 TL’dir.

2-İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya aslı idarece görülmüştür ibaresi olmak kaydıyla;

a)      Tebligat için adres beyanı iletişim bilgileri ve kanuni güncel ikametgâh belgesi

b)      İhale dokümanı satın alındığına dair makbuz veya örneği

c)      Geçici teminatı yatırdığına dair makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminatlar,

d)     Noter tasdikli imza beyannamesi

e)      İdari şartname (Sayfaları imzalı)

f)       Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküsü

g)      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

h)      Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden, alınmış sicil kayıt belgesi

i)        İhale tarihinden önce alınmış Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi veya Toplama Ayırma Tesisi Lisansı (200111-Tekstil Ürünleri Atık Kodunu İçerecek)

j)        İhaleye katılacakların Yatağan Belediyesine borcunun olmadığına dair belge

k)      Ortak girişim olması halinde, ortak girişim belgesi noter tasdikli olacaktır    

 

         3-İhale ile ilgili şartname mesai içerisinde Belediyemiz İhale Servisinde görülebilir; 1.000 TL bedelle satın alınabilir.

         4-İhaleye iştirak edeceklerin, ilanda belirtilen 25/03/2024 Pazartesi günü, saat 14:20’da Belediye Meclis Salonunda hazır bulunmaları ve Belediye İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri ya da iadeli taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

         5-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.