PROJE ADI BAŞLAMA TARİHİ İHALE DURUMU

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 3 ADET

15.04.2024 14:00- 14:20

Sonuçlandı

15.04.2024 14:00- 14:20

TAŞINMAZ KİRA İHALESİ 3 ADET

          YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

              Mülkiyeti Belediyemize ait, Konak  Mahallesi, 91.  Sokak  Numara: 12  adresinde bulunan  hamam işyeri  yer tesliminden itibaren 10 yıl (120 ay) süreyle yıllık KDV Hariç 9.000,00 TL muhammen bedelle 15.04.2024  Pazartesi günü saat 14.00’da Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,               

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait Bozüyük Mahallesi, Ahmet Yüksel Caddesi Numara:5 adresinde,185 ada 5 parselde kayıtlı   Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölümün konut(mesken) olarak  yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle aylık KDV Hariç 700,00 TL muhammen bedelle 15.04.2024  Pazartesi günü saat 14.10’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,

Yine Mülkiyeti Belediyemize ait  Turgut  Mahallesi,1. İnönü Caddesi Müezzinler Çanlı Mevkiinde  186  ada 41-42-43-44-45  parsellerinde bulunan  arsa vasıflı taşınmazların zirai alet ve ürün depolama amaçlı   yer tesliminden itibaren 3 yıl (36 ay) süreyle yıllık KDV Hariç 2.500,00 TL muhammen bedelle 15.04.2024  Pazartesi günü saat 14.20’de Belediye Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK’ in 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile, kira ihaleleri yapılacaktır

İhaleye Katılabilmek İçin İstenen Belgeler: %3 Geçici Teminatı içeren belge, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh Belgesi, tebligat adresi, vekâleten iştiraklerde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve imza örneği, Tüzel kişi olması halinde, Ticaret ve/veya Sanayii veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge Vergi Numarası, İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,  imza beyannamesi, İhale yerli isteklilere (T.C. Vatandaşı) açık olacaktır. Borcu yoktur belgesi (Belediyeden Alınacak). Faaliyet konusu hamam olan  taşınmaz için tanımlı nitelik konusunda faaliyet gösterdiğine dair, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ihale ilan tarihinden önce kaydı olduğunu gösterir belge veya oda kayıt belgesi veya ilgili faaliyet konusuna ilişkin ustalık belgesi.

      İhale ile ilgili şartname, her gün mesai saatleri dâhilinde Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 Keyfiyet ilan olunur.